Submenu

‘Kwaliteit van leven meten, dat is waar het om draait’

05-12-2019

Vanaf 2017 organiseert het Linnean Innitiatief bijeenkomsten. In het begin stond het samenkomen in werkgroepen centraal. De werkgroepen komen momenteel op andere momenten samen. Lees meer over werkgroepen hier. Daarnaast organiseert het Linnean initiatief landelijke netwerkbijeenkomsten waar een bepaald thema centraal staat en gaan we op werkbezoek bij organisaties. Centraal staan dan de activiteiten van die organisatie op het gebied van waardegedreven zorg.  

 

 

Landelijke netwerkbijeenkomsten 

24-10

Washington

Seminar Uitkomstinformatie voor samen beslissen

 

 

14-12

Den Haag

Terugkomdag VWS

 

 

 

10-04

Nieuwegein

Start werkgroepen + programma Uitkomstgerichte Zorg

 

 

14-06

Maasstad

Praktijkvoorbeeld Cordaan en samenkomst werkgroepen.

 

 

02-10

UMC Utrecht

Werkgroepen, WG Data/ IT + programma Uitkomstgerichte Zorg.

 

 

 

17-01

La Vie, Utrecht

Onderweg naar generieke PROM - WG PROMs, WG Evaluatie en SAZ/ Value2Health voorbeeld: Waardegedreven zorg: gewoon beginnen!

 

 

20-06

Jaarbeurs, Utrecht

PROMIS, IBDream, SpA-Net, itembank, OLVG, Hartwacht, Programma Uitkomstgerichte zorg.

 

 

21-11

Mammoni, Utrecht

Generieke PROMs: menukaart, ICHOM Overall Adult Health, generieke PROMs in de spreekkamer.

 

 

 

05-03

Mammoni, Utrecht

Datavisualisatie/ gebruik dashboard in de spreekkamer: Erasmus, Isala, Ziektelastmeter, Xpert Clinic.

 

 

18-06

Studio, Amsterdam

Data en IT ten behoeven van Samen Beslissen. Voorbeelden: Old en new power, FAIR principes, Health RI.

 

24-09

Studio, Amssterdam

Van registreren van data naar meervoudig gebruik: ervaringen van koplopers. Voorbeelden: LROI, DICA, KNGF, NFK.

 

28-10

Studio Amsterdam

'High Value Care and Corona - Uncertainty as the New Normal'. Voorbeelden: Klinisch leiderschap, Nierpatiënt, meten data / traige OK Erasmus MC, samenwerking ROAZ, UMCG/ patiënt, PFN / patiënt

 

03-12

Studio Enschede

Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging. Angst en depressiezorg (Menzis, Arkin/ Punt P), CVA-zorgbundel (Zilveren Kruis, Revalidatie Rijndam, VV&T instellingen).

 

 

04-03

Bericht Digitale bijeenkomsten  bekijken

Studio Woerden

Patiëntenparticipatie écht centraal zetten, hoe dan?

 

27-05

Ga naar het item 'De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evolutie' - webcast 27 mei 2021

Webinary Amersfoort

De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evoluatie

 

30-09

Bericht Webcast 'Waardegedreven zorg met uitkomsten én kosten' - de antwoorden op uw vragen bekijken

AVEX studio's
Utrecht

Waardegedreven zorg met uitkomsten én kosten

 
 

25-11

Fabriq Media Group Amsterdam

Teams als hoeksteen van waardegedreven zorg

-Webcast
-Verslag

 

 

 
 

 

 

 

Werkbezoeken

Werkbezoeken

24-05-2019

Amsterdam

OLVG | uitkomsten set, PROMs/ PREMs, inkoopmodellen, kosten, zorgpad bouwen.

 

27-09-2019

Breda

AvL/ NKI ism Amgen. Santeon met voorbeeld vergelijken data, Vertrouwen als smeerolie en uitkomstenset en kostendragermodel.

 

10-09-2020

Studio, Eindhoven

Catharina ziekenhuis | Waardegedreven zorg als medicijn. Meten en verbeteren van uitkomsten, netwerkorganisatie in eerste, tweede en derde lijn, inkoopmodellen.

 

19-01-2021

Studio, Meppel

Zorgverlener en patiënt reflecteren op waardegedreven zorg in Isala – digitaal werkbezoek

 

11-02-2021

Bericht Waardegedreven zorg: van droom naar werkelijkheid - werkbezoek Santeon 11 februari 2021 bekijken

Studio, Woerden

Santeon: 'Van droom naar werkelijkheid '

 

12-10-2021

Erasmus MC Rotterdam

'Organisatiebrede waardegedreven zorg in het Erasmus MC'

 

16-02-2023

LUMC

Patiëntgericht en efficiënt: zorg van waarde 

 

25-05-2023

Bericht Inspiratie uit de ouderenzorg over waardegedreven zorg - verslag online Werkbezoek Archipel bekijken

Archipel Zorggroep

Waardegedreven ouderenezorg

 

08-09-2023

Erasmus MC

Geen woorden'  maar waarde

 

22-09-2023

Voorvertoning van afbeelding

St. Antonius

Waardegedreven zorg verbeteren door zorgketens
Gepresenteerde dia's: 

 

 

 

Rondetafels

Meten naar aantoonbaar verbeteren

24-11-2020

Online

Verkennen wat we kunnen doen met elkaar > ahv Knoster model sessies organiseren

 

16-02-2020

Online

Element: Competenties

Extra documenten:
-White paper: Mijn team is top!
-Zelfscan Effectief lean team

 

13-04-2021

Online

Element: Plan van Aanpak

 

07-09-2021

Online

Element: Visie/ Missie

 

 

Hoe voelt u zich? Het antwoord op de meest gestelde vraag in de spreekkamer zegt vaak te weinig. Vandaar vragenlijsten, die vertellen hoe het werkelijk gaat met de patiënt. Nederland loopt voorop in het verbeteren van die lijsten. Het Linnean Initiatief zet zich in voor waardegedreven zorg.

 

Op 21 november ging het netwerk tijdens een bijeenkomst in Utrecht in op de ontwikkeling en het gebruik van generieke vragenlijsten en werden inspirerende voorbeelden gegeven uit de huidige zorgpraktijk.

Samen beslissen

De derde netwerkbijeenkomst van Linnean op 21 november werd bezocht door zo’n 120 zorgprofessionals, beleidsadviseurs en patiëntenorganisaties. Besproken werd vooral het gebruik van PRO’s (Patient Reported Outcome) en PROMs (Patient Reported Outcome Measures). Om waardegedreven zorg tot een succes te maken, is het volgens het Linnean Initiatief nodig om gebruik te maken van (delen van) bestaande vragenlijsten, die de gezondheid van de patiënt als geheel in kaart brengen. Die vragenlijsten zijn de zogeheten generieke PROMs.

Linnean vertegenwoordigt tijdgeest

Linnean is een snelgroeiend netwerk van bijna 400 Nederlandse zorgprofessionals en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties. Het netwerk bouwt enthousiast aan waardegedreven zorg, waarin betere behandelkeuzes en kwaliteit van leven door  maximaal geïnformeerde patiënten voorop staan. 

“Waardegedreven zorg betekent dat we zoeken naar het goede gesprek in de spreekkamer, waardoor patiënt en dokter echt samen beslissen,” legt medeoprichter en internist-nefroloog Willem-Jan Bos uit. “Met goede informatie en ervaringen van anderen wordt veel duidelijker wat een behandeling betekent voor de kwaliteit van leven en kunnen betere keuzes worden gemaakt.” Het gebruik van PRO’s en PROMs maakt de informatievoorziening door middel van het ‘goede gesprek’ makkelijker.

Uniek menu van generieke PROMs

Het vergaren en delen van de juiste informatie met de patiënt, is een van de uitdagingen die tijdens de bijeenkomst in Utrecht besproken werden. Namens de werkgroep PROMs en PREMs van Linnean presenteerde epidemioloog Caroline Terwee (Amsterdam UMC) het zogeheten ‘menu van generieke PROMs’. Dat menu is een vooruitstrevend advies, dat is ontwikkeld om te bevorderen dat zorgverleners en patiënten zoveel mogelijk gebruik gaan maken van dezelfde vragenlijsten. Het bevat een lijst van 13 PRO’s die relevant zijn voor grote patiëntengroepen met verschillende aandoeningen. Voor elke PRO worden delen van generieke PROMs aangeboden, die dan weer zijn uitgesplitst naar volwassenen, ouderen en kinderen.

Het menu helpt het gebruik van PROMs in de spreekkamer te versnellen door het makkelijker te maken. Terwee: “Het menu is een inventarisatie van relevante uitkomsten voor vrijwel alle patiënten en standaard vragenlijsten om deze uitkomsten te meten. Hiermee hopen we te voorkomen dat ieder nieuw specialisme weer op nul begint. Met dit menu beogen we het makkelijker te maken om de kwaliteit van leven te meten, dat is waar het uiteindelijk om draait.”

Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk


Tijdens de bijeenkomst werden ook inspirerende voorbeelden gedeeld van het gebruik van generieke vragenlijsten voor specifieke patiëntgroepen in de praktijk. Klinisch geriater Marleen Harkes (Maasstad Ziekenhuis) gaf een toelichting op de ontwikkeling en het gebruik van generieke vragenlijsten voor ouderen. Kinderarts-hematoloog Marjolein Peters (Amsterdam UMC) vertelde over de ervaringen met PedsQL, generieke vragenlijsten voor kinderen. Peters gaf enkele voorbeelden van vragenlijsten en lichtte toe dat de resultaten die daaruit voortkomen een goed begin zijn van een gesprek over hoe het écht met de jonge patiënt gaat.

Internationaal perspectief

Het internationale perspectief op het gebruik van generieke vragenlijsten werd tijdens de bijeenkomst van Linnean verzorgd door professor of Health Services José Valderas (University of Exeter). Hij lichtte de ontwikkelingen bij ICHOM toe, de organisatie die een belangrijke rol speelt bij het internationaal ontwikkelen van waardegedreven gezondheidszorg. De belangrijkste missie van ICHOM is om standaardsets van uitkomstmaten te definiëren, te zorgen voor een internationale benchmark en om, als methodologische partner van de media, transparantie over uitkomsten te waarborgen.

Valderas benadrukte in zijn verhaal dat gezondheid “niet slechts de afwezigheid van ziekte” is en dat generieke PROMs kunnen helpen bij het in het oog houden van de bredere visie op gezondheid. Hij besprak ook een aantal belangrijke lessen dat ICHOM leerde bij het ontwikkelen van waardegedreven gezondheidszorg op basis van sets van uitkomsten. Hij lichtte daarbij toe wat ICHOM precies verstaat onder PROMs: dat zijn metingen van de gezondheid van een patiënt die direct van die patiënt komen. Om tot een PROM te komen, is er een stimulus (een concrete vraag als ‘hoeveel lichamelijke pijn heb je in de afgelopen twee weken ervaren?’), een respons op basis van een schaalaanduiding en een score of weging nodig.

Stof tot nadenken

Uit de reacties en uit de discussie bleek dat de presentaties veel goede, opbouwende vragen opriepen. Zo was er de vraag aan Caroline Terwee of de samenhang tussen de vragen in vragenlijsten niet verloren gaat wanneer gebruikgemaakt wordt van een menu, zoals haar werkgroep voorstelt. Ook werd er gediscussieerd over de vergelijkbaarheid van de informatie die voortkomt uit de PROs en PROMs.

Aan José  Valderas werd onder meer de vraag gesteld wat precies het doel is van de PROMs: is dat om een benchmark te kunnen creëren of om tot gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt te komen? Ook werd ervoor gewaarschuwd de instrumenten niet té generiek te doen worden: ze moeten immers nog op unieke patiënten toepasbaar zijn. De vragen en discussie boden stof tot nadenken voor de sprekers én voor de leden van het netwerk.

Doen, maar houd de patiënt centraal

De algehele stemming tijdens de bijeenkomst was bijzonder positief. Dóen, klonk het op grote schaal. Maar ook: verlies het patiëntenperspectief niet uit het oog. Hans Bart van de Patiëntenfederatie: “Het is een zoektocht naar de balans tussen instrumenten en de wensen van de individuele patiënt. Het idee dat een patiënt een Rupsje Nooitgenoeg is, klopt niet. Ze zijn vaak terughoudender in hun keuzes dan wordt gedacht.”

Na de derde netwerkbijeenkomst van het Linnean Initiatief blijft hangen dat er moet worden gehandeld. Het gebruik van PROMs kan veel opleveren in de praktijk, is de heersende tendens. “Generiek waar mogelijk, specifiek waar nodig”, vatte een van de deelnemers de ambities samen. Vragenlijsten kunnen het gesprek in de spreekkamer vergemakkelijken, maar belangrijk is wel om het doel – waardegedreven zorg voor de patiënt – niet uit het oog te verliezen.

Afbeeldingen

Landelijke netwerkbijeenkomst

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.