Submenu

Waardegedreven zorg als medicijn voor het zorgsysteem - verslag werkbezoek Catharina Ziekenhuis

16-09-2020

Vanaf 2017 organiseert het Linnean Innitiatief bijeenkomsten. In het begin stond het samenkomen in werkgroepen centraal. De werkgroepen komen momenteel op andere momenten samen. Lees meer over werkgroepen hier. Daarnaast organiseert het Linnean initiatief landelijke netwerkbijeenkomsten waar een bepaald thema centraal staat en gaan we op werkbezoek bij organisaties. Centraal staan dan de activiteiten van die organisatie op het gebied van waardegedreven zorg.  

 

 

Landelijke netwerkbijeenkomsten 

24-10

Washington

Seminar Uitkomstinformatie voor samen beslissen

 

 

14-12

Den Haag

Terugkomdag VWS

 

 

 

10-04

Nieuwegein

Start werkgroepen + programma Uitkomstgerichte Zorg

 

 

14-06

Maasstad

Praktijkvoorbeeld Cordaan en samenkomst werkgroepen.

 

 

02-10

UMC Utrecht

Werkgroepen, WG Data/ IT + programma Uitkomstgerichte Zorg.

 

 

 

17-01

La Vie, Utrecht

Onderweg naar generieke PROM - WG PROMs, WG Evaluatie en SAZ/ Value2Health voorbeeld: Waardegedreven zorg: gewoon beginnen!

 

 

20-06

Jaarbeurs, Utrecht

PROMIS, IBDream, SpA-Net, itembank, OLVG, Hartwacht, Programma Uitkomstgerichte zorg.

 

 

21-11

Mammoni, Utrecht

Generieke PROMs: menukaart, ICHOM Overall Adult Health, generieke PROMs in de spreekkamer.

 

 

 

05-03

Mammoni, Utrecht

Datavisualisatie/ gebruik dashboard in de spreekkamer: Erasmus, Isala, Ziektelastmeter, Xpert Clinic.

 

 

18-06

Studio, Amsterdam

Data en IT ten behoeven van Samen Beslissen. Voorbeelden: Old en new power, FAIR principes, Health RI.

 

24-09

Studio, Amssterdam

Van registreren van data naar meervoudig gebruik: ervaringen van koplopers. Voorbeelden: LROI, DICA, KNGF, NFK.

 

28-10

Studio Amsterdam

'High Value Care and Corona - Uncertainty as the New Normal'. Voorbeelden: Klinisch leiderschap, Nierpatiënt, meten data / traige OK Erasmus MC, samenwerking ROAZ, UMCG/ patiënt, PFN / patiënt

 

03-12

Studio Enschede

Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging. Angst en depressiezorg (Menzis, Arkin/ Punt P), CVA-zorgbundel (Zilveren Kruis, Revalidatie Rijndam, VV&T instellingen).

 

 

04-03

Bericht Digitale bijeenkomsten bekijken

Studio Woerden

Patiëntenparticipatie écht centraal zetten, hoe dan?

 

27-05

Ga naar het item 'De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evolutie' - webcast 27 mei 2021

Webinary Amersfoort

De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evoluatie

 

30-09

Bericht Webcast 'Waardegedreven zorg met uitkomsten én kosten' - de antwoorden op uw vragen bekijken

AVEX studio's
Utrecht

Waardegedreven zorg met uitkomsten én kosten

 
 

25-11

Fabriq Media Group Amsterdam

Teams als hoeksteen van waardegedreven zorg

-Webcast
-Verslag

 

 

 
 

 

 

 

Werkbezoeken

Werkbezoeken

24-05-2019

Amsterdam

OLVG | uitkomsten set, PROMs/ PREMs, inkoopmodellen, kosten, zorgpad bouwen.

 

27-09-2019

Breda

AvL/ NKI ism Amgen. Santeon met voorbeeld vergelijken data, Vertrouwen als smeerolie en uitkomstenset en kostendragermodel.

 

10-09-2020

Studio, Eindhoven

Catharina ziekenhuis | Waardegedreven zorg als medicijn. Meten en verbeteren van uitkomsten, netwerkorganisatie in eerste, tweede en derde lijn, inkoopmodellen.

 

19-01-2021

Studio, Meppel

Zorgverlener en patiënt reflecteren op waardegedreven zorg in Isala – digitaal werkbezoek

 

11-02-2021

Bericht Waardegedreven zorg: van droom naar werkelijkheid - werkbezoek Santeon 11 februari 2021 bekijken

Studio, Woerden

Santeon: 'Van droom naar werkelijkheid '

 

12-10-2021

Erasmus MC Rotterdam

'Organisatiebrede waardegedreven zorg in het Erasmus MC'

 

16-02-2023

LUMC

Patiëntgericht en efficiënt: zorg van waarde 

 

25-05-2023

Bericht Inspiratie uit de ouderenzorg over waardegedreven zorg - verslag online Werkbezoek Archipel bekijken

Archipel Zorggroep

Waardegedreven ouderenezorg

 

08-09-2023

Erasmus MC

Geen woorden'  maar waarde

 

 

 

Rondetafels

Meten naar aantoonbaar verbeteren

24-11-2020

Online

Verkennen wat we kunnen doen met elkaar > ahv Knoster model sessies organiseren

 

16-02-2020

Online

Element: Competenties

Extra documenten:
-White paper: Mijn team is top!
-Zelfscan Effectief lean team

 

13-04-2021

Online

Element: Plan van Aanpak

 

07-09-2021

Online

Element: Visie/ Missie

 

 

‘Waardegedreven zorg als medicijn voor het zorgsysteem’. Zo luidde het thema van Linneans werkbezoek aan het Hartcentrum van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, dat vanwege de corona-maatregelen volledig digitaal plaatsvond.

De online setting laatste was óók een voordeel, benoemde dagvoorzitter en Qruxx-hoofdredacteur Simon Broersma. Geïnteresseerden vanuit het hele land kregen de kans om mee te kijken in de keuken van een ziekenhuis waar de zorg al een aantal jaar vanuit VBHC-perspectief wordt georganiseerd. Het werkbezoek vond plaats in de vorm van een tafelgesprek waarin Broersma in drie verschillende sessies zeven gasten ontving. Meer dan 170 geïnteresseerden keken online mee, namen actief deel aan polls en stelden hun vragen via de livechat. Hieronder vindt u een verslag van de avond, waarin we verwijzen naar specifieke momenten die u terug kunt kijken via deze link. De presentatieslides van de avond zijn hier beschikbaar. Op een later moment worden antwoorden alle (live beantwoorde én nog onbeantwoorde vragen) teruggekoppeld via www.linnean.nl.

Deel 1: Meten en verbeteren van uitkomsten

Directeur coöperatie van het Catharina Hartcentrum Dennis van Veghel nam ons mee terug naar het begin: het opstarten van een waardegedreven zorg-systeem in het Hartcentrum. Voordat de VBHC-principes in 2012 officieel omarmd werden, waren de ingrediënten al aanwezig: een hoog volume, kwaliteit in de kern van de strategie, aandacht voor innovatie, toonaangevende wetenschappelijke output en een opleidingscentrum. Een - (inter)nationaal unieke - IPU (Integrated Practice Unit) met cardiologen en thorax-chirurgen kwam tot stand en een gezamenlijk initiatief met het St. Antonius Ziekenhuis op het gebied van uitkomstinformatie volgde, met als resultaat een gedetailleerde, wetenschappelijk gepubliceerde methode. Het initiatief kreeg navolging van vele ziekenhuizen en is nu ingebed in de Nederlandse Hart Registratie. Ziekenhuizen kunnen hun eigen uitkomsten volgen en zien hoe ze het doen in vergelijking met andere centra.

Van inzichten naar verbeteracties

Hoe vertaal je die inzichten naar verbeteracties? Pim Tonino, cardioloog in het Catharina Ziekenhuis, licht als lid van de multidisciplinaire Commissie Kwaliteit een voorbeeld uit de praktijk toe in de vorm van transkatheter-hartoperatie (vanaf minuut 10:50). Het terugdringen van de sterftecijfers in dit specifieke geval is volgens Tonino een mooi voorbeeld van het kopiëren en implementeren van de beste elementen van andere ziekenhuizen. Het is goed om te zien dat dat leidt tot verbeterde resultaten, maar blijf gefocust, ook als de resultaten verbeteren, adviseert Tim Simmers, eveneens cardioloog in het Catharina. Ga niet op je lauweren rusten als het de goede kant opgaat, maar blijf kortcyclisch verbeteren. Anders mis je wellicht dat de curve afvlakt of wellicht weer de verkeerde kant op gaat (vanaf 15:10). 

Overige vragen voor de sprekers van de eerste sessie en hun antwoorden vindt u hieronder: 

 • Voor welke case-mix variabele is er gecorrigeerd? (vanaf 23:48)
 • Hoe is de patiënt betrokken bij deze ontwikkelingen? (vanaf 24:59)
 • Wat is de werkwijze van de Commissie Kwaliteit? (vanaf 27:08)
 • Wordt er voor de subtielere effecten gebruik gemaakt van statistici? (vanaf 29:33)
 • Liggen de resultaten van ziekenhuizen dichter bij elkaar sinds de inbedding in de NHR? (vanaf 31:50)

Artikel Qruxx: https://www.qruxx.com/doe-inzichten-op-en-doe-daar-iets-mee/

Deel 2: Netwerkorganisatie in eerste, tweede en derde lijn

In deel 2 van het werkbezoek stond de netwerkorganisatie in de eerste, tweede en derde lijn centraal. Luc Theunissen, cardioloog in het Máxima Medisch Centrum, vertelt over de missie, visie en strategie van het Nederlands Hartnetwerk (NHN), dat nu vijf jaar bestaat (vanaf 37:23). NHN is een samenwerkingsverband van vier ziekenhuizen, diverse zorggroepen en externe partijen zoals thuiszorg en ambulancedienst. Daarnaast werken ze samen met zorgverzekeraars en heeft ze samenwerkingspartners in technologie, data en vanuit patiëntperspectief. Hoe komt een netwerk als NHN, bestaande uit zoveel verschillende partijen, van de grond? Voor een succesvolle netwerkorganisatie zijn onder andere een goede infrastructuur en duidelijke afspraken nodig. De kracht zit ‘m echter vooral in de intrinsieke motivatie van de betreffende cardiologen om de zorg te verbeteren, vertelt Geranne Engwirda, lid van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis, vanaf 47:36. Daarop vult Lukas Dekker, cardioloog in het Catharina, aan dat een aantal inspirerende personen gezorgd heeft voor het collectieve besef dat de toekomst van zorg een andere visie nodig heeft. Die sleutelfiguren, uit de eerste, tweede en derde lijn, hebben de zorgpaden gedefinieerd. Vertrouwen in elkaar, voortkomend uit veel en nauw samenwerken, is daarbij key.

Verbetering van het gehele proces

Het voordeel van regionale samenwerking is het continuüm binnen de zorg waar de patiënt naar verlangt. Er is geen sprake van silovorming en er vindt verbetering van het gehele proces plaats, licht Theunissen toe. Winstpunten zitten verder in het van elkaar leren en het gevolg dat de patiënt alleen komt als het nodig is (vanaf 51:12).

Overige vragen voor de sprekers van de tweede sessie en hun antwoorden vindt u hieronder: 

 • Hoe wordt data binnen de eerste, tweede en derde lijn gekoppeld? (vanaf 45:45)
 • Welke rol spelen MSB’s in het netwerk? (vanaf 49:19)
 • Wat is het belang van de zorgverzekeraar? (vanaf 54:30)
 • Zijn er ook plannen landelijk op te zetten? (vanaf 55:35)
 • Hoe verhouden transmurale zorgstandaarden van het NHN zich tot andere kwaliteitsstandaarden, richtlijnen en registraties? (56:31

Artikel Qruxx: https://www.qruxx.com/nhn-en-de-kracht-van-regionale-netwerken-voor-verbetering-van-patientwaarde/

Deel 3: Inkoopmodellen

Een verbeterde manier van zorg met een vermindering van kosten tot gevolg, deel 3 van het werkbezoek draaide om de introductie van waardegedreven zorg-inkoopmodellen. Lukas Dekker licht toe hoe de nieuwe financieringsmethodiek van het Catharina Ziekenhuis en CZ tot stand kwam. Het huidige systeem is nog volledig gebaseerd op volume en zit zo diepgeworteld dat verandering op zijn zachtst gezegd een uitdaging is. De kanteling naar kwaliteit werd gemaakt met een bonus/malus-achtige constructie, gebaseerd op voor de patiënt relevante uitkomsten (vanaf 1:03:49). Anja Lenssen, medisch adviseur CZ, benadrukt dat de focus op kwaliteit voor de patiënt de reden was voor CZ om een contract te sluiten met het Catharina (vanaf 1:16:12). 

Overige vragen voor de sprekers van de derde sessie en hun antwoorden vindt u hieronder: 

 • Hoe verdeel je bundled payment over de verschillende partijen in de lijnen? (vanaf 1:19:54)
 • Betekent dit ook dat een zorginstantie binnen zo’n afspraak onbeperkt mag groeien qua volume? (vanaf 1:21:48)
 • Zijn er ook gedachten over value based-inkoop van leveranciers? (vanaf 1:22:30
 • Wat wordt er bij deze projecten gedaan aan de kostenkant? (vanaf 1:23:55)
 • In welke data van het NHN en het Catharina is de zorgverzekeraar met name geïnteresseerd? (vanaf 1:25:58
 • Moet er in de uiteindelijke financiering ook sprake zijn van een malus? (vanaf 1:28:14)
 • Gebruikt CZ data ook om in andere regio’s te kijken? (vanaf 1:30:10)
 • Wat wordt er precies bedoeld met AI voor de bundel? (vanaf 1:31:35)

Artikel Qruxx: https://www.qruxx.com/waardegedreven-zorginkoopmodel-vraagt-vertrouwen-en-lange-adem/

En dan nog...

Tot slot een laatste vraag voor Van Veghel: hoe staat het Catharina er over tien jaar voor, met betrekking tot waardegedreven zorg? “We kunnen nu mooie voorbeelden laten zien, maar volledig geïntegreerd in alle dimensies van de organisatie is het nog niet. We hopen over een paar jaar te laten zien dat we die kwaliteitsverbeteringen in de gehele keten door hebben weten te voeren. Een voor alle partijen relevant betalingssysteem, dat prioriteit voor de patiënt relevante uitkomsten mogelijk maakt. Lukt dat, dan kunnen we de lijn doortrekken en de transitie mogelijk maken.” 

Van Veghel sluit af met een tip voor de implementatie van waardegedreven zorg. "Het is een ontdekkingsreis: wees pragmatisch en begin gewoon. Zorg dat je een veilige omgeving creëert, evalueer en stuur bij."

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.