Submenu

Webcast 'Organisatiebrede waardegedreven zorg in het Erasmus MC - de antwoorden op uw vragen

04-11-2021

Op 12 oktober 2021 vond de webcast 'Organisatiebrede waardegedreven zorg in het Erasmus MC' plaats. Vooraf en tijdens de uitzending was er voor kijkers gelegenheid om vragen te stellen. De antwoorden op die vragen leest u hieronder terug.

Vragen per categorie

Daarnaast:
- vindt u hier het verslag van de bijeenkomst;
- vindt u hier de dia's
- kijkt u de webcast terug via ons YouTube-kanaal.

Algemeen Antwoord
1.      Hoe verhouden zorgpaden zich tov VBHC? (één en hetzelfde of...) Zorgpaden zijn een onderdeel van de VBHC aanpak. 
2.      Of het begrip "waarde" wordt gemeten/beoordeeld vanuit het perspectief van alle betrokkenen. Ja dit geldt zowel voor patient, zorgverlener en organisatie 
3.      Hoe is de verbinding tussen WGZ in Erasmus en landelijke ontwikkelingen? Linetta Koppert gaat vanaf minuut 59:00 in op de vraag hoe het programma van het Erasmus MC aansluit bij uitkomstgerichte zorg, waarbij ze ook de rol van de patiënt aanstipt.
4.      Gebruik van generieke PROMs in de praktijk: werkt dat? Voor een aantal ziektebeelden faciliteert deze aanpak het gesprek tussen zorgverlener en patient dusdanig dat er zeker winst is. Met name onze open vraag 'wat wilt u met uw zorgverleners bespreken' wordt goed benut. De generieke PROMS zijn een opmaat naar domein én ziektespecifieke PROMS. 
   
Patientenperspectief 
5.      Hoe is de input van patienten meegenomen en georganiseerd binnen waarde gedreven zorg in Erasmus? Zie hiervoor het filmpje van betrokkenheid van clientenraad (00:30:56). 
6.      Hoe zorg je voor inclusiviteit en diversiteit in het meten van patientervaringen Informatie over patiënten met minder goede gezondheidsvaardigheden mee laten doen met waardegedreven zorg (vanaf minuut 27:25)
7.      Hoe past de patiënt met lagere gezondheidsvaardigheden in het WGZ-model, waarbij de verwachting is dat patiënt meer de regie voert (keuzehulpen, samen beslissen, invullen PROM lijsten)? Dit is een aandachtspunt. Wat het Erasmus MC is er over vijf jaar gelijke toegang tot waardegedreven zorg gerealiseerd. Dat betekent ook dat patiënten met lagere gezondheidsvaardigheden geïncludeerd worden
   
Organisatie van waardegedrevenzorg 
8.   visie, plan van aanpak en resultaten tot nu. Zie hiervoor deel 1 van het werkbezoek (vanaf 00:06:05)
9.   Benieuwd naar de aanpak Erasmus MC idem
10.   Hoe wordt het gesprek tussen alle partijen - medische staf, bestuur, verzekeraar en overheid en industrie etc - vormgegeven? Hoe komen alle neuzen dezelfde kant op? Door vanaf dag één het basisverhaal te vertellen. Als je uitlegt wat het hogere doel is en wat je daarvoor nodig hebt, kun je samen WGZ van de grond krijgen
11.   op welke wijze worden verpleegkundigen betrokken en wat is/zijn hun rol(len)? De verpleegkundig specialist is nauw betrokken en key als het gaat om terugkoppeling in de spreekkamer. Marianne van der Ent vanaf minuut 1:02:36. “Het helpt mij enorm in de spreekkamer. Ik merk dat patiënten laagdrempelig hun angsten en emoties kunnen uiten doordat je inzicht hebt in waar patiënten problemen ervaren.” 
12.   Wie zijn de kartrekkers en hoe krijgen deze vakgroepen mee die eigenlijk weinig zien in VBHC? De strategie is gericht op voorlopers. De programmaorganisatie trekt samen op met afdelingshoofden bij de implementatie op de werkvloer.
13.   Hoe is de transitie bij jullie ingezet; top-down of bottum-up? Hoe worden afdelingen bij de transitie gefaciliteerd; is er een team/programmaleider? De transitie wordt top-down én bottum-up gerealiseerd onder leiding van een Stuurgroep WGZ en de programmaleider WGZ
   
Succesfactoren/ verwachtingen/ hoe beginnen 
20.   hoe/waar beginnen op een afdeling  Vanaf 40:28 de overstap naar de huisbrede generieke wgz-meting uit
21.   De balans tussen korte termijn verbeteracties en borgen van structurele verbetering. Zie ook vanaf minuut 44:43
22.   Cultuur, daarvlak en iedereen meekrijgen Ingrid Peters, programmaleider waardegedreven zorg, vertelt tijdens het tweede tafelgesprek hoe je waardegedreven zorg in de organisatie stap voor stap levend maakt (vanaf minuut 33:43).
23. Wat zijn de grootste uitdagingen om de verschillende interne stakeholders mee te krijgen in het waardegedreven zorg gedachtegoed én implementatie? Vanaf minuut 37:46 vertelt Ingrid Peters welke concrete resultaten het programma heeft gebracht en hoe ze tot die resultaten gekomen zijn. 
   
24.      Wat zijn de succesfactoren in de verandering naar waardegedreven zorg in het Erasmus MC? 1: waardegedreven zorg moet beleid van de hele organisatie zijn;
2: er dient direct meerwaarde gevoeld worden voor medewerkers en patiënten;
3. dit moet makkelijk zijn om toe te passen (vanaf minuut 28:48).
25.   De Resultaten voor patiënt/zorgverlener en waar zitten belemmeringen in de randvoorwaarden? Bekijk de webcast vanaf minuut 37:46 .
   
Betrokkenheid van de keten/ eerste lijn en preventie/ farmacie 
26.   Hoe zou de eerstelijnszorg kunnen leren en profiteren van het project in het Erasmus MC De livestream is informatief voor alle lijnen. Neem gerust contact op met onze collega's via eigen bestaande kanalen. 
27.   Hoe wordt de WGZ vanuit Erasmus verbonden met de 1e lijn? En zijn er voorbeelden te geven hoe dit door gedragsbeïnvloeding zou kunnen leiden tot preventie waardoor ziektelast kan worden voorkomen?  In het Erasmus MC werken we van oudsher door lijnen heen. Die netwerken blijven in stand bij WGZ en breiden we waarnodig uit.
   
Meerwaarde van PROMs in de spreekkamer/ PROMIS als vragenlijst 
28.   Hoe zijn de uitkomsten van de PROMIS-10 voor de zorgverleners van meerwaarde in de spreekkamer? In het filmpje (vanaf minuut 1:10:47) delen verpleegkundig specialist Greta Mulders en patiënt Ester van der Leeuw hun ervaringen. Van der Leeuw: “Het helpt me in het openen van het gesprek hoe het nu echt met me gaat, tegelijkertijd vond ik het lastig omdat ik me bij het invullen afvroeg in hoeverre het te maken heeft met mijn ziektebeeld.”  
29.   PROMIS in de praktijk generiek versus specifieke en hoe info delen bij patienten met meerdere aandoeningen Waarom PROMIS-10 wordt toegelicht vanaf minuut 45:15.
   
Relatie met bekostiging 
30.   of Zorgverzekeraars te resumeren zijn?  Wat ziet de zorgverzekeraar van het programma? (vanaf minuut 1:09:19)
Data/ IT vraagstukken  
31.   benieuwd naar technische zowel als werkprocesmatige implementatie aspecten. Met name het inzichtelijk maken van de outcome, dashboarding. 
Martin Kalshoven, manager I&T waardegedreven zorg, komt aan het woord over de IT-infrastructuur (vanaf minuut 51:46. Wat patiënten zien in het dashboard ziet u vanaf  minuut 1:08:42
Hoe dan? 
32.   Vragenlijstenstructuur, spreekkamer dashbord, welke leveranciers voor vragenlijstenfunctionaliteit? In een filmpje vertellen oncologisch en gastro-intestinaal chirurg Bas Wijnhoven, verpleegkundig specialist Greta Mulders en internist Virgil Dalm hoe het werken met vragenlijsten er in de dagelijkse praktijk uitziet en wat de toegevoegde waarde in het zorgproces is (vanaf minuut 46:34). en voor antwoorden over leveranciers, zie vanaf minuut 55:02. 
33.   Domein specifieke functionaliteit en toegang tot gegevens voor onderzoeksdoeleinde Patienten worden toestemming gevrgaad voor het gebruik van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek
34.   Hoe worden gemeten uitkomsten teruggevoerd als stuurinformatie in het primaire zorgproces? De projectleider houdt een management dashboard bij en bespreekt dit 6-wekelijks met de stuurgroep WGZ
   
Chat vragen 
35. Heeft de industrie geen rol in de verbetercyclus?  de verbetercyclus zoals deze is opgenomen in de figuur is met name de interne verbetercyclus van het Erasmus MC. De industrie valt in dit plaatje meer in de context.
36. als de patiënt partner is, dan past het toch niet dat deze in het plaatje in het midden staat? Klopt de aanname wel?  het erasmusmc heeft een patiëntpanel en een cliëntenraad. met hen wordt overlegd. in de afzonderlijke diagnoseteams worden ook patiënten betrokken bij de keuze van de uitkomstmaten en de meetinstrumenten.
37. hoe regelen jullie dat de patiënt geïnvolveerd is? Kan je het concreter maken? Als cliëntenraad van het Erasmus MC zijn we hier intensief bij betrokken
38. Wat zijn cat engines? CAT engines maken gebruik van itembanken met vragen binnen een bepaald onderwerp. er wordt op basis van het antwoord op een vraag een volgende vraag gesteld. daardoor krijgt de patiënt meer zinvolle vragen en ontstaat een meer precieze schatting van het niveau van functioneren van de patiënt.
De CAT engine kiest de vervolgvraag op basis van het antwoord van de vraag daaraan voorafgaand. Bijvoorbeeld: als de patiënt aangeeft geen trap te kunnen lopen, dan is de vraag of ze een marathon kunnen lopen niet meer relevant.
39. Bij welke oncologische aandoeningen hebben jullie dit inmiddels geimplementeerd? chirurgische oncologie, hematologie op korte termijn komen daar een groot aantal afdelingen van het erasmusmc kankerinstituut bij.
40. 10 minuten voor een consult? Ook bij ernstige problematiek. Komt wat cliënten daarvan vinden terug uit de vragenlijsten? In het eerste filmpje licht KNO-arts Rob Baatenburg de Jong toe hoe WGZ bijdraagt aan zijn consults
41.  Is de waardegedreven zorg voor elk ziektebeeld en indicatie geschikt? Ik denk daarbij aan de meer zeldzame ziekten waarbij opschaling vaak minder mogelijk is en investeringen wellicht niet tot kostenbesparingen leiden. Of bij zeer intensieve hematologische behandelingen waarbij al een intensief contact is op de afdeling zelf. juist omdat generieke vragenlijsten en uitkomsten worden gebruikt in zowel de basislaag (kwaliteit van leven) als de domeinspecifieke laag kan een vergelijking gemaakt tussen de diverse behandelingen. De data worden verzameld in dezelfde database als waar de klinische data in worden verzameld. Vergelijking is hiermee goed mogelijk. Bekijk ook de webcast vanaf minuut 42:08.
42. Werken jullie niet met ICHOM?  ICHOM sets zijn de basis geweest voor de ziektespecifieke diagnoseteams. ICHOM is strategisch partner van PROMIS waarbij de basis van de ICHOM sets ook vaak PROMIS-lijsten bevat. Op het moment dat naar de ziektespecifieke laag per diagnoseteam wordt doorontwikkeld, zal zeker ook voor deze aandoening of diagnose gekeken worden naar de lijsten die in de ICHOM sets zijn opgenomen. Dit in samenspraak met de teams.
43. Welke data ziet de zorgverzekeraar? Zie vanaf  minuut 1:09:19 meer over het antwoord op deze vraag. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen