Submenu

Rapport PCVBHC startpunt om werelden samen te brengen - Martha Kidanemariam & Anne Stiggelbout

Sofie Smulders 16-09-2021

Het rapport Person-Centred Value-Based Health Care wil waardegedreven zorg, persoonsgerichte zorg en population equity samenbrengen. Arts-onderzoeker Martha Kidanemariam is research fellow in het project, hoogleraar medische besliskunde Anne Stiggelbout begeleidt haar. Beiden zijn lid van het panel.

Hoe zijn jullie bij dit internationale project betrokken geraakt?

Anne: Value-Based Health Care, of waardegedreven zorg, gaat idealiter over het centraal zetten van de patiënt en die dingen doen die voor hem of haar waarde toevoegen. Bij mij speelde het gevoel dat de patiënt in dit proces nog te veel uit beeld was, we doen nog te weinig samen. Uit dat idee is een promotieplek geboren, die door Martha is ingevuld. Haar onderzoek gaat over de patiëntgerichtheid van waardegedreven zorg. Samen zijn we vervolgens in contact gekomen met Thomas Kelley, de coördinator van het project Person-Centred Value-Based Health Care (PCVBHC), en zijn we erin gestapt.

Wat houdt het project in?

Martha: Het doel van het project is om verschillende stromingen in de gezondheidszorg bij elkaar te brengen: waardegedreven zorg, persoonsgerichte zorg en population equity. Dit gebeurt op basis van literatuuronderzoek en bijeenkomsten met een expert-panel. Ik ben research fellow in het project en word daarin begeleid door mijn promotoren Anne, die lid is van het projectteam en Willem Jan Bos, die ook deelneemt aan het expertpanel. Dit laatste bestaat uit stakeholders vanuit de academie, clinici, gezondheidseconomen, verzekeraars, maar ook patiënten en mantelzorgers samengebracht. 

Wat is jullie aandeel in het project geweest?

Martha: Anne en ik hebben het literatuuronderzoek gedaan, deelgenomen aan de discussies tijdens de panelbijeenkomsten en meegeschreven aan het rapport. We hebben ons gedachtegoed gedurende het project proberen mee te geven en ervoor gezorgd dat onze input ook verwerkt werd in de manier waarop het rapport is geschreven. 

Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport?

Martha: Dat zijn er meerdere, maar een van de belangrijkste conclusies die we hebben kunnen trekken is dat waardegedreven zorg te weinig persoonsgericht kan zijn en er zowel in waardegedreven zorg als persoonsgerichte zorg dilemma's bestaan over het verdelen van limited resources. In het rapport adviseren we om de patiënt op alle niveaus meer betrekken. Dat kunnen we doen door het uitvragen van de doelen van de patiënt en die te koppelen aan gestandaardiseerde uitkomsten. Op die manier profiteren we ook van de voordelen van waardegedreven zorg en verzamelen en vergelijken we tegelijkertijd uitkomsten en informatie. Het is daarbij dus wel cruciaal om de koppeling met de patiëntdoelen te maken om te begrijpen welke uitkomsten er toe doen voor een individu. Waarbij doelen in relatie tot het hele leven van de patiënt kunnen staan en niet alleen tot ziekte en behandeling. Vervolgens werken zorgprofessionals samen, met de middelen die tot hun beschikking zijn, om zorg te leveren die patiëntdoelen ondersteunt.

Anne: Op beleidsniveau, bij het ontwerpen van het zorgpad, bij het bespreken van de keuze van de uitkomsten in de spreekkamer, op alle levels horen we de patiënt nog te weinig. Ik zie het zelf eveneens in het onderzoek, dat we patiënten onvoldoende betrekken, maar gelukkig word ook ik steeds vaker teruggefloten. 

Voor het betrekken van de patiënt zijn opleiding en voorlichting nodig. Niet alleen de professional moet daar in getraind worden, ook de patiënt moet in dit proces als het ware ‘opgeleid’ of, liever gezegd, ondersteund worden. Dat soort trainingen voor patiënten bestaan ook al, bijvoorbeeld voor patiëntvertegenwoordigers in wetenschappelijk onderzoek. 

Martha: De literatuur laat zien dat gedeelde besluitvorming nog lang niet zoveel voorkomt als we denken. Er wordt veel over gesproken, maar het gebeurt nog niet vaak genoeg. Dat zien we nog vaker bij patiënten die laaggeletterd zijn of die een migratie-achtergrond hebben.

Anne: Er is in het rapport een paragraaf over geschreven, maar we wilden eigenlijk nog meer aandacht besteden aan de low en middle income countries. Dat is echt onontgonnen gebied. Het idee is dat als je de zorg daar hervormt je direct het gedachtegoed kunt incorporeren, gebruik kunt maken van de wet van de remmende voorsprong. 

Martha: Een voorbeeld, afkomstig van een expert uit het panel, is het gebruik van mobiele telefoons om PROMs (patient reported outcome measures) te verzamelen. Patiënten hebben in bepaalde landen geen beschikking tot een computer of postadres, maar steeds vaker wel tot een mobiele telefoon. In Kenia maakt +/- 90 procent gebruik van een mobiele telefoon en bleek het gebruik van mobiele technologie om PROMs te verzamelen haalbaar. Dit kan mogelijk de positie van de patiënt versterken.

Martha: In het rapport gaat het ook over core conditions en key enablers, datgene wat nodig is om waardegedreven zorg en persoonsgericht werken mogelijk te maken. Digitalisering en financiële structuur zijn key enablers, met core conditions bedoelen we zaken die we allemaal belangrijk vinden, maar die misschien niet zo ‘hard’ vastliggen. Denk aan het nastreven van het eerder genoemde population equity; bijvoorbeeld eerlijk verdelen van limited resources, het tonen van empathie en respectvol communiceren met de patiënt. Het gaat dus niet alleen om uitkomsten, maar ook om de processen.

Anne: Een patiënt kan soms voor een minder zwaar proces kiezen en accepteren dat de uitkomst in medische termen wat minder is. Door de focus op uitkomsten vergeten we die processen nog wel eens. 

Martha: Er is ontzettend veel dat we nog kunnen noemen uit het rapport. We hopen er vooral vragen mee op te roepen en gedachten te stimuleren zodat het gesprek op gang komt 

Anne: Iedereen wordt in het rapport aangesproken, de mensen in de patiëntgerichte hoek, op waardegedreven zorg-gebied en op het vlak van population equity. Het rapport is echt een startpunt om die werelden bij elkaar te brengen.

Op 28 en 30 september 2021 wordt het rapport Person-Centred Value-Based Health Care gelanceerd en in de vorm van twee rondetafelbijeenkomsten besproken. Klik hier voor meer informatie over de webinars. Klik hier voor het rapport. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen