Passend behandelplan voor patiënten met een hersentumor

01-04-2020
1251 keer bekeken

Geïnitieerd door Regionale Oncologienetwerken wordt de oncologische keten momenteel geïmplementeerd in het MCL, Martiniziekenhuis en het UMCG. Doel is de zorg te verbeteren voor patiënten met een hersentumor door een beter passend behandelplan op te stellen door Samen Beslissen.

Contactpersoon

Floor van Nuenen, PhD | UMCG
E: f.m.van.nuenen@umcg.nl

Passend behandelplan voor patiënten met een hersentumor

Structureel en expliciet verzamelen en toegankelijk maken van patiëntgebonden informatie (fysiek, sociaal, psychologisch en dagelijks functioneren, doelen en voorkeuren) ten behoeve van het besluitvormingsproces, om te komen tot een passend behandelplan voor elke patiënt met een hersentumor. In dit project wordt onderzocht wat het effect is van het meewegen van patiëntgebonden informatie op het behandelbesluit en hoe dit ervaren wordt door professionals en patiënten.

We weten dat het meewegen van deze patientgebonden informatie bij oncogeriatrische patienten leidt tot een aanpassing van de behandeladviezen in ruim 25% van de onderzochte gevallen (Festen 2019). Wat het effect is van deze werkwijze voor patienten met een hersentumor is onduidelijk en wordt binnen dit project onderzocht.

Doelgroep

Patiënten met een glioblastoom

Beoogd resultaat

Een passende behandeling – passend bij de persoon en de ziekte – voor iedere patiënt met een hersentumor. Dit wordt gemeten aan de hand van het effect op behandeladviezen van het multidisciplinair overleg, de uiteindelijke behandel keuze van de patiënt  en of de behandeling wordt volbracht. Hiervoor vergelijken we de interventie groep met het cohort van 2018 en 2019.

Fase

Implementatie

Veranderaanpak

Het initiatief voor dit project komt van een neurochirurg van het UMCG. De aanleiding hiervoor was dat in de Werkgroep Neuro Oncologie Volwassenen (WNOV), een regionaal multidisciplinair overleg met UMCG, MCL en MZH,  adviezen worden gegeven onder tijdsdruk. Patiënten die aangemeld worden voor de WNOV vanuit perifere ziekenhuizen worden vaak niet toegelicht door de hoofdbehandelaar door wie zij gezien zijn. Derhalve beperkt de informatie zich vaak tot een voorgeschiedenis en beeldvorming, maar ontbreekt gestructureerde informatie over de persoon en zijn omgeving. Door meer zicht te krijgen op deze informatie is de verwachting dat inhoudelijk betere behandeladviezen kunnen worden gegeven.

Wat is je belangrijkste tip aan anderen

Betrek je ICT organisatie voor het structureel verzamelen en inzichtelijk maken van de persoonsgebonden informatie, zodanig dat deze informatie beschikbaar komt voor de gehele keten binnen het ziekenhuis en gedeeld kan worden over de ziekenhuisgrenzen heen.

Zoekwoorden

Samen beslissen, passend behandelplan, persoonsgerichte zorg.

Primaire toepassing

Zorgverbetering op patiëntniveau

Mogelijkheden tot standaardisatie/opschaling

Dit project is zeker over te nemen. Een situatie analyse op niveau van het tumortype, werkproces en IT infrastructuur is essentieel. Op basis hiervan kan bekeken worden wat voor de implementatie van de werkwijze op deze niveaus nodig is. Voor elke opschaling is een implementatietraject nodig met zorgprofessionals en IT afdeling.

Op welke onderdelen van VBHC ligt de nadruk in dit voorbeeld?

Porter beschrijft de transformatie van de zorg naar waardegedreven zorg aan de hand van zes elementen die onderling verband houden met elkaar. 

Hieronder een score hoe sterk deze elementen onderdeel waren van het initiatief (van 1-5; 1 staat voor geen focus; 5 staat voor primaire focus)

  1. Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen (bijv. via IPUs) - 4; 
  2. a. Meten van de uitkomsten voor iedere patiënt - 2; 
    b. Meten van de kosten voor iedere patiënt - 1; 
  3. Ketenfinanciering via geclusterde betaling voor de hele zorgketen - 1;
  4. Ketenzorg – integreer zorginstellingen en –systemen - 4;
  5. Geografische expansie (cq. Standaardisatie) van het voorbeeld - 4;
  6. Ondersteunende technologie - 4.

Afbeeldingen

Voorbeelden

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen