De antwoorden op uw vragen tijdens het werkbezoek aan Catharina Ziekenhuis

22-09-2020
2605 keer bekeken

Op 10 september organiseerde Linnean in samenwerking met QRUXX een digitaal werkbezoek aan het Hartcentrum van het Catharina Ziekenhuis. De ruim 170 kijkers konden live hun vragen stellen. Er werden zo'n 50 vragen gesteld, te veel om direct te beantwoorden. De overige vragen beantwoorden we nu hier.

In de tabel hieronder vindt u aan de linkerkant de vraag zoals die gesteld werd tijdens de webcast en rechts het bijbehorende antwoord. Indien de vraag ook al live beantwoord werd, is in de tabel verwezen naar het specifieke tijdsframe. U kijkt het digitale werkbezoek overigens terug via deze link. Daarnaast is gebruik gemaakt van een ondersteunende presentatie. U treft de slides daarvan hier

Heeft u naar aanleiding van dit werkbezoek nog een vraag of heeft u een vraag over een ander onderwerp met betrekking tot de implementatie van waardegedreven zorg? Wij gaan graag met en voor u op zoek naar het antwoord. Stel uw vraag hier

ID

Vraag

Antwoord

 

1

Is er in de toekomst een mogelijkheid om AI te gebruiken om afwijkingen van 1 patiënt ten opzichte van de bundel te gebruiken, met als doel het vroegtijdig signaleren van noodzakelijke additionele behandeling?

Dat verwachten we wel. We denken dat we AI kunnen inzetten om te voorspellen wat nodig is bij bepaalde patiënten, bijvoorbeeld op basis van hun risicoprofiel (voorafgaand aan of tijdens het zorgproces).

 

2

Wat wordt er precies bedoeld met AI voor de bundel? Een voorspelmodel?

We proberen AI-methoden te gebruiken om uit te vinden wat in praktijk het "normale" zorgproces is. [Kijk ook het digitale werkbezoek terug vanaf 1:31:35 min]

 

3

Worden afspraken over behandelkeuzehulpen ook ingezet als middel voor waardegedreven zorg om de keuze voor een behandeling met de patiënt te bepalen?

Dit is een belangrijk ontwikkeldomein waar we mee aan de slag gaan. In de afspraak met CZ is daarom besloten de incentives in te zetten om de informatie over de kwaliteit van leven van patiënten verder te verbeteren.

 

4

Jullie ondernamen heel veel acties tegelijk. Was daar veel discussie over?

Het is bij iedere verbeteractie zoeken naar wat te veranderen. Dat gaat hypothesegedreven, dus ja, dat vraagt gesprekken.

 

5

Ik kan me voorstellen dat deze data transparantie en benchmarking ook weerstand bracht. Wat waren de grootse oorzaken van weerstand en hoe werden deze overwonnen? 

Belangrijkste barrière was de angst om "afgerekend" te worden door stakeholders. Hiervoor hebben we de stakeholders intensief betrokken.

 

6

Welke rol spelen de msb’s in het netwerk?

Beleidsmatig draagvlak. [Kijk ook het digitale werkbezoek terug vanaf 49:19 min]

 

7

Heeft deze aanpak de samenwerking binnen het MDO verbeterd en is dit te kopieren naar andere indicaties?

Het vormen van een IPU én het omarmen van een gezamenlijke strategie heeft zeker bijgedragen aan het verbeteren van de multidisciplinaire samenwerking. Die was er al op casuistiek niveau, maar is er nu nog veel meer op beleid (oa. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van uitkomsten).

 

8

Gaan deze data en verbeteringen ook gebruikt worden om pro actief te sturen?

We proberen onze leercycli steeds korter te maken.

 

9

Hoe organiseer je een koppeling tussen NHR en data van 1e, 2e en 3e lijn?

Dat doen wij de facto via de systematiek van NHN. Regionale netwerken gebaseerd op homogene patiëntpopulaties. [Kijk ook het digitale werkbezoek terug vanaf 45:45 min]

 

10

Hoe borg je bij bundled payment de personalized health?

De bundled payments zijn nog zeer in ontwikkeling. Een belangrijk facet is in ieder geval om te corrigeren voor het risicoprofiel van de patiënt én om op populatieniveau de bundel toe te passen. Dat laatste laat ruimte voor variatie.

 

11

Is er ook gedacht aan niet-financiële prikkels? Een bonus in een andere vorm?

Ja, er is gesproken over volume-vrije ontwikkelruimte.

 

12

Moet in de uiteindelijke financiering ook sprake zijn van een malus?

Wat ons betreft zeker. Underperformen mag niet vrijblijvend zijn, ook in perspectief van kosten die gemaakt worden (bv meer re-procedures). [Kijk ook het digitale werkbezoek terug vanaf 1:28:14 min]

 

13

Kijkt CZ nu ook naar dezelfde uitkomsten in de grensstreek?(België en Duitsland)

Vooralsnog is het een Nederlands project. [Kijk ook het digitale werkbezoek terug vanaf 1:30:10 min]

 

14

Wat is het belang van de verzekeraar bij het NHN?

Hetzelfde als het belang van de patiënt, de maatschappij en de zorgaanbieders; betere uitkomsten tegen lagere kosten. We onderzoeken modellen om positieve incentives voor iedereen te creëren op financieel terrein. [Kijk ook het digitale werkbezoek terug vanaf 54:30 min]

 

15

Betekent dit ook dat een zorginstantie binnen zo'n afspraak onbeperkt mag groeien qua volume of gelden er nog volumeplafonds? Ik kan me voorstellen dat hoe hoger de kwaliteit, des te meer patiënten je aantrekt, wat resulteert in meer volume.

Vooralsnog gelden plafonds. [Kijk ook het digitale werkbezoek terug vanaf 1:21:48 min]

 

16

Ziet de verzekeraar ook alle onderliggende data?

Niet op patiëntniveau. Belangrijk is naar verwachting in de toekomst dat er een third party is die de kwaliteit van data controleert.

 

17

Hoe verdeel je bundle payment over de partijen in 1e-2e-3e lijn? Het geheel zal of even veel of goedkoper worden , toch?

We werken nog niet met een bundled payment model dat over de hele keten gaat. Is wel de ambitie, en dan zullen gecreëerde voordelen zo aangewend moeten worden dat alle partijen daar voordeel bij hebben. [Kijk ook het digitale werkbezoek terug vanaf 1:19:54 min]

 

18

In welke data van het NHN/Catharina is de zorgverzekeraar met name geïnteresseerd? Tellen alle uitkomsten even zwaar mee bij het bepalen van de bonus?

We hanteren hierbij de hierarchie van Porter om te wegen welke uitkomsten belangrijker zijn (weergegeven in de slides). Zie de link bovenaan deze pagina naar de slides. [Kijk ook het digitale werkbezoek terug vanaf 1:25:58 min]

 

19

Betrekken jullie ook andere collega's (dan artsen) binnen de IPU-gedachte? Zoals verpleging, paramedici?

Bijvoorbeeld voor de hartchirurgie bestaat een ketenoverleg. Daar worden onderwerpen die een multidisciplinaire aanpak vragen besproken.

 

20

Welke kostendrijvers?

Deze selecteren we per behandeling. Proces is nog in ontwikkeling, maar op hoofdlijnen selecteren we de hoog impact kostendrijvers (op basis p*q (prijs x hoeveelheid) en patiëntrelevantie)

 

21

VBHC = uitkomsten en kosten. We hebben tot nu toe mooie presentaties gehad over uitkomsten. Wat doen jullie aan kosten?

We hebben methoden in ontwikkeling om de kosten in een soortgelijke verbetercyclus in te bedden in relatie tot de uitkomsten. [Kijk ook het digitale werkbezoek terug vanaf 1:23:55 min]

 

22

Zijn er gedachten over activity based costing in verhouding met patient uitkomsten?

Wel over kosten in relatie tot uitkomsten, maar we gaan TDABC niet gebruiken. Te complex om mee te starten en ons inziens niet nodig om inzichten te verkrijgen en impact te maken.

 

23

Graag meer toelichting op kwaliteitscommissie. Wat is de werkwijze?

We monitoren uitkomsten en besluiten bij geobserveerde trends om dieper te onderzoeken. Na die analyses bezien we hoe we tot verbeteracties kunnen komen, vaak via de specialisatie-teams binnen de IPU. [Kijk ook het digitale werkbezoek terug vanaf 27:08 min]

 

24

Zijn er gedachten over value based inkoop van leveranciers?

Jazeker. Typisch voorbeeld zijn de pacemakers. Je gaat dan kijken naar andere business modellen waar ook afspraken over accountability en prestatie op basis van uitkomsten. [Kijk ook het digitale werkbezoek terug vanaf 1:22:30 min]

 

25

Hoe kan een registratie als in dit geval de NHR wat jullie betreft faciliteren dat verschillen voor alle zorgaanbieders inzichtelijk worden, hier verklaringen voor te zoeken en verbeteringen op door te voeren?

Een landelijke registratie kan faciliteren dat consensus ontstaat over welke variabelen te verzamelen, kan de kwaliteit van de aangeleverde gegevens controleren (incl. audits) en kan state-of-the-art statistische analyses maken om ziekenhuizen inzichten te geven in hun uitkomsten (na risicocorrectie). Het vervolgens identificeren, selecteren, implementeren van evalueren van verbeterinitiatieven is niet primair de doelstelling van de NHR. Tenzij daar opnieuw consensus over ontstaat dat dat voor alle huizen moet gebeuren en vervolgens daarover het volgende gesprek ontstaat.

 

26

Vraag over de NHR: boden zij een open benchmark?

Ja, de benchmarkts van de NHR zijn publiek beschikbaar op www.nederlandsehartregistratie.nl

 

27

Zijn er ook plannen om dit landelijk op te schalen? 

Ja, we bouwen aan netwerken om geleerde lessen te delen. [Kijk ook het digitale werkbezoek terug vanaf 55:35 min]

 

28

Worden de verbeteringen van Tavi nu ook weer door andere ziekenhuizen overgenomen?

Dit soort projecten worden gedeeld in de registratiecommissies die door de NHR worden ondersteund. Internationaal via wetenschappelijke publicaties en presentaties.

 

29

Hoe is de patiënt betrokken bij de NHN?

Er is een Patiënt Advies Raad op beleidsmatig niveau, een periodieke review met de Harteraad (patiëntenorganisatie) en per netwerk zijn patiëntpanels ingericht die inhoudelijk adviseren.

 

30

Mooie aanpak en inspirerend hoe open van elkaar is geleerd. Hoe is de patient betrokken bij deze ontwikkelingen?

Op verschillende niveau's. Binnen NHN is hiervoor al beschreven, binnen NHR is toegelicht tijdens de bijeenkomst; bij de selectie van de uitkomstindicatoren. [Kijk ook het digitale werkbezoek terug vanaf 24:59  min]

 

31

Nemen patiënten deel in de kwaliteitscommissie?

Nee, dat zijn medische inhoudelijke sessies. Zie vraag hiervoor over hoe patiënten betrokken zijn.

 

32

Passen processen binnen de kwaliteitsaanpak? Hoe analyseren jullie deze processen? Vergelijken jullie bijvoorbeeld gepland met gerealiseerd? Het happy pathway met de brutal reality.

Wanneer we verschillen in uitkomsten zien analyseren we welke proces-elementen daarvoor de verklaring kunnen zijn, danwel welke proceselementen aangepast kunnen worden om de kans op gunstige uitkomsten te verbeteren.

 

33

Hoe hebben jullie het continuüm tussen de eerste- tweede en derdelijn vorm gegeven?

Voor het belangrijkste deel binnen het NHN, door zorgstandaarden gezamenlijk te definiëren (inclusief uitkomsten van zorg), gezamenlijk te onderhouden en te verbeteren in een PDCA-cyclus. De methode is recent gepubliceerd. Hierbij de link naar de publicatie: https://www.nederlandshartnetwerk.nl/uploads/PUBLICATIE%20artikel%20methode%20NHN.pdf:

 

34

Volgen jullie patienten ook op nadat zij terug gaan naar verwijzend ziekenhuis?

Zeker. Eén van de essenties van VBHC is dat we kijken naar de toegevoegde waarde voor de patiënt. Daarbij maakt het in principe niet uit wie welke zorg levert, alle zorgaanbieders tezamen creëren de waarde.

 

35

Wat is het voordeel van de regionale samenwerking eigenlijk? Voordeel voor patiënt, voor de partijen zelf?

Doelstelling is primair voor patiënt; betere uitkomsten. Secundair voor maatschappij; lagere kosten.

 

36

Ik heb begrepen dat NHN ook transmurale zorgstandaarden ontwikkeld. Hoe verhouden zich deze tot andere kwaliteitsstandaarden/richtlijnen en -registraties?

Deze zorgstandaarden zijn minimaal compliant aan de richtlijnen, vaak met extra ambitie. [Kijk ook het digitale werkbezoek terug vanaf 56:31 min]

 

37

In welke mate is de begeleiding en behandeling van de patiënt post-ingreep van invloed op de resultaten?

Dat verschilt per uitkomstmaat. Sommige uitkomsten zijn direct operatie-gerelateerd, andere uitkomsten betreffen het resultaat van de hele keten. Je kunt je daarin voorstellen dat de beste chirurg een zeer succesvolle operatie doet, maar dat het revalidatieproces ontoereikend is, te laat start, of anderzijds. 

 

38

Zijn er al uitkomsten die door het CZE hartcentrum verzameld worden en die ook inzichtelijk gemaakt worden voor patiënten? Zo ja, op welke wijze?

De outcomes worden gepubliceerd via de NHR. Dat is nog niet heel toegankelijk voor patiënten. Is nog een ontwikkelopdracht.

 

39

Zijn naast de klinische uitkomsten ook PROMs meegenomen om tot een conclusie te komen voor wie je wel goed hebt gedaan, en voor wie niet? Zou dit tot een andere conclusie hebben geleid?

Ja, we verzamelen ook kwaliteit van leven informatie (fysiek en psychisch). Deze informatie wordt steeds completer en zal in de volgende fase een belangrijk onderwerp zijn.

 

40

Quality of life is een belangrijke uitkomst in valuebased healthcare. Wat meten jullie en hoe? Zijn dit vooraf gevalideerde parameters of parameters die nadien gevalideerd worden?

We hanteren de SF36, dus inderdaad internationaal gevalideerde vragenlijsten. Hierover is consensus op landelijk niveau in de NHR registratiecommissies.

 

41

Welke patientgerapporteerde uitkomsten namen jullie mee in de contracten?

Kwaliteit van leven (SF36)

 

42

Volg je daarbij ook de patiënten waarover besloten is de ingreep niet uit te voeren (al dan niet in overleg met de geriater)?

Op dit moment niet. Dat is een belangrijk terrein wat nog te ontwikkelen is.

 

43

Voor welke case-mix variabelen is gecorrigeerd?

Dat is terug te vinden in de jaarrapportages van de NHR op www.nederlandsehartregistratie.nl. [Kijk ook het digitale werkbezoek terug vanaf 23:48 min]

 

44

Welke uitkomstmaten worden er rondom hartfalen gemeten?

Dit is terug te vinden op www.nederlandsehartregistratie.nl, onder handboeken

 

45

Welke uitkomsten zijn dat bijvoorbeeld?

Dit is terug te vinden op www.nederlandsehartregistratie.nl, onder handboeken

 

46

Hoe prioriteren jullie in de uitkomstmaten waarop jullie verbeteren en stellen jullie daar doelen in? Vraag 2: Geen zesjes cultuur is een mooie ambitie, maar betekent niet direct dat de ambitie is om overal een 10 te scoren? Hoe staan jullie daarin? 

We kijken met name naar trends in de tijd bij onszelf, én naar de verhouding ten opzichte van andere klinieken. Wanneer je jarenlang een 8 behaalt, is een periode van een 7 ook een signaal.

 

47

De grafieken zijn helder. Gebruiken jullie nog statistici voor subtielere effecten?

Hierover gaan we graag in gesprek. We gebruiken nu redelijk basale statistische vormen. [Kijk ook het digitale werkbezoek terug vanaf 29:33 min]

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen