Uw gestelde vragen bij het Santeon werkbezoek beantwoord

11-03-2021
2360 keer bekeken

Op 11 februari 2021 waren wij digitaal te gast bij Santeon tijdens het werkbezoek 'Waardegedreven Zorg: van droom naar werkelijkheid'. Vooraf aan het werkbezoek als ook live werden 100 vragen gesteld. Via deze pagina koppelen we de antwoorden op die vragen terug.

Door piekdrukte, voorjaarsvakantie en het feit dat het maar liefst 100(!) vragen betreffen heeft u heeft er iets langer op moeten wachten, maar de voorafgaand aan het Santeon werkbezoek en live gestelde vragen zijn dan nu toch echt beantwoord. 

In de tabellen vindt u aan de linkerkant de vraag zoals die gesteld werd tijdens de webcast en rechts het bijbehorende antwoord. 

Heeft u naar aanleiding van deze uitzending nog een vraag of heeft u een vraag over een ander onderwerp met betrekking tot de implementatie van waardegedreven zorg? Wij gaan graag met en voor u op zoek naar het antwoord. Stel uw vraag hier

Over het werkbezoek is ook een verslag geschreven. Daarnaast is het werkbezoek ook on demand terug te kijken via ons YouTube kanaal. Klik hiervoor op onderstaande knoppen. 

LEES HET VERSLAG

KIJK DE UITZENDING HIER TERUG

Vraag Antwoord
Hoe schaalbaar is het ontwikkelde dashboard - kan dat makkelijk worden heringericht voor de volgende aandoening? Ook op een andere afdeling of evt ander ziekenhuis (koppeling aan brondata)? Het is schaalbaar in ons ziekenhuis. Alles wat ontsloten is blijkt met weinig tijd (2-4 uur werk) voor andere aandoeningen beschikbaar gesteld te kunnen worden. Het enige dat we hoeven aan te passen is de selectie van patiënten en het maken van de 'basis tabular' (kubus) zodat de aandoening ook andere indicatoren kan toevoegen (dat kost dan natuurlijk wel weer tijd). Als andere ziekenhuizen op eenzelfde wijze werken (eenzelfde inrichting van Epic), dan kunnen ze dit overnemen. Ik verwacht echter in de praktijk dat dit niet zo eenvoudig is; naast dat de EPD inrichtingen verschillen is de context anders. Dat ligt natuurlijk anders bij de Santeon huizen: daar hebben we op attribuut niveau en codestelsel niveau afspraken gemaakt; dat is vrij eenvoudig koppelbaar (hele opzet van HIPS)
Hoe zijn/worden datakwaliteit en beschikbaarheid voor onderzoekers geborgd?  Onderzoekers worden op dit moment niet ondersteund met HIPS. Het voorbeeld betreft interne onderzoekers/ data analisten bij het Antonius Ziekenhuis. Beschikbaarheid faciliteren we middels de BI-afdeling. De data kwaliteit kunnen we deels inzichtelijk maken met een master data dictionary. 
Is er contact tussen de data verzamelaars/onderzoekers en de vpk op de werkvloer om verkeerde of ontbrekende data in EPD's  te controleren? Jazeker. Nu doen we dat handmatig; we willen graag naar een 'data kwaliteitsdashboard' zodat dit voor iedereen makkelijker inzichtelijk is.
Zou het met HIPS mogelijk moeten worden om binnen Santeon anonieme data op te vragen voor analyses van zorguitkomsten. Of is het gebruik bedoeld als 'dashboard'.  Het is bedoelt om zorguitkomsten te kunnen benchmarken; een dashbord is daar een onderdeel van
hoe implementeer je WGZ? Hoe maak je tijd vrij voor data analyse zodat de PDCA cyclus rond gaat? Waardegedreven zorg implementeren wij door stapsgewijs te werken. Zie ook het plaatje in mijn slidedeck. Het start met vragen aan medici waar zij willen verbeteren, op basis daarvan passen we het EPD aan, bouwen we dashboards, waardoor medici kunnen sturen op de uitkomsten. Na verloop van tijd worden die behaald, waarna de cyclus weer op nieuw start: nieuwe wensen t.a.v. verbeteringen, aanpassen EPD, bouwen dashboard en hierop sturen.
Hoe krijg je het medisch personeel gemotiveerd voor een verandering als deze? Voor zorgpaden gaat dit makkelijk: we maken alleen zaken waar medici op zitten te wachten. Bij HIPS is dit lastiger: medici hebben minder invloed op de indicatoren die bedacht worden. Desalniettemin geldt daar hetzelfde, en door ze vanaf het begin te betrekken, zijn ze tot nu toe erg gemotiveerd
Welk EPD gebruikt het Antonius ziekenhuis? EN als het HIX is, dan is het vermoedelijk geen standaard content? We gebruiken Epic
Hoe krijg je draagvlak? En hoe ziet het proces eruit? Het lead en co lead ziekenhuis nemen de regie binnen de samenwerking, maar bepalen we niet. We bereiden zaken voor, doen voorstellen, en verrichten bv eerst een testuitvraag voordat we dit bij 7 ziekenhuizen invoeren. Tijdens onze Santonbrede bijeenkomsten bespreken we de voorstellen, uitkomsten van de testuitvraag, uitkomsten van de benchmark en stemmen daarbij met de teams af wat we in Santeonverband verder oppakken en hoe we dit willen doen.  Hierbij is het belangrijk om goed te luisteren, naar de wensen en interesses van alle betrokkenen. 
In hoeverre kunnen de ontwikkelde keuzehulpen ook al in andere ziekenhuizen (buiten Santeon) worden gebruikt? De keuzehulp is ontwikkeld met ZorgkeuzeLab. De keuzehulpen kunnen ook in andere ziekenhuizen worden gebruikt. Neem hiervoor contact op met ZorgKeuzeLab.
Hoe is de kwaliteitsbewaking van de keuzehulpen geregeld?  De keuzehulpen zijn ontwikkeld volgens het richtsnoer zoals opgesteld door de Patientenfederatie Nederland. Dit houdt ondermeer in dat bij de ontwikkeling patientenverenigingen en wetenschappelijke verenigingen betrokken zijn. Vanuit een landelijke werkgroep- dus breder dan de Santeon Ziekenhuizen is de keuzehulp ontwikkeld. De keuzehulpen worden geactualiseerd als er nieuwe richtlijnen uitkomen, als relevante nieuwe wetenschappelijke onderzoeken verschijnen of op basis van feedback van  gebruikers.
Zijn de keuzehulpen per Santeon ziekenhuis op internet beschikbaar? De keuzehulpen zijn beschikbaar via de website van ZorgKeuzeLab voor patienten die de keuzehulp niet aangeboden krijgen in het ziekenhuis. De meerwaarde van de keuzehulp is voor patienten groter als de keuzehulp in het zorgtraject is ingebed en dus is geimplementeerd.
Hoe worden uitkomsten besproken (wanneer, met wie) en hoe worden de inzichten concreet gebruikt om de klinische praktijk te verbeteren? Twee maal per jaar worden uitkomsten besproken in Santeonverband tijdens de Santeonbrede bijeenkomsten. Deze worden weergegeven in tabellen en grafieken. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de medical leads, programma manager, projectleiders en een aantal data analisten aanwezig. Gezamenlijk wordt gekeken of we de variatie in uitomsten kunnen duiden en aanknopingspunten biedt voor verbetering op basis van het best scorende zoekenhuis. Daarnaast worden de resulaten van de benchmark in de lokale multidisciplinaire teams besproken. Mogelijk dat dit leidt tot een direct verbeterinitiatief of bijvoorbeeld een verdiepende analyse. 
Hoe is de communicatie met de lijn? En met verpleegkunde? Verpleegkundigen maken deel uit van de multidisciplinaire verbeterteams.
Communicatie met de lijn is verschillend georganiseerd. Zo kan er een structureel overleg zijn met de lijn over het traject, wordt gebruik gemaakt van voortgangsrapportages aan het management en kan een teamleider bijvoorbeeld ook deel uit maken van het verbeterteam. 
Roadmap naar de oplevering van de  BASIS SET De ICHOM set voor de betreffende aandoening wordt vertaald naar indicatoren: uitkomsten (PROMS en klinische uitkomsten), kosten indicatoren en proces indicatoren. Hierbij: uitomsten belangrijk voor patienten (toetsen bij patienten(vereniging) ) en professionals. Indicatoren moeten vanuit de geregistreerde data berekend kunnen worden en vergelijkbaar zijn tussen de ziekenhuizen. Met input van professionals wordt in een kernteam met data analisten gekeken welke gegevens gebruik kunnen worden. In een code boek wordt gedetailleerd aangegeven hoe teller en noemer moeten worden bepaald.  
Hoe komen we aan de juiste informatie betreffend ":Kwaliteit van leven" specifiek voor de doelgroep PCI Is uw vraag of er een uitkomstenset beschikbaar is voor PCI? Of met welke vragenlijst het beste kwaliteit van leven voor PCI uit te vragen? Zou u uw vraag nader kunnen toelichten en opsturen naar linnean-initiatief@zinl.nl? 
Zieke mensen hebben soms heel weinig concentratie. Ze krijgen door een keuzehulp toch huiswerk en moeten daartoe in staat zijn. Is het ook een mogelijkheid dat de arts dit empoweren in de spreekkamer faciliteert? Dan kan de arts vanuit zijn expertise ingaan op de wensen van de individuele patient. Het klopt dat er (vaak) sprake is van beperkte energie. Daarom is thuis invullen op een zelf gekozen moment belangrijk. Zeker ook om dit samen te doen  met een familielid/mantelzorger. Het gesprek met de zorgverlener verloopt beter als de patient zelf eerst zijn/haar gedachte kan opmaken en wat voor hem/haar belangrijk is, kan benoemen. Onbewuste beinvloeding door de zorgverlener of sociaal wenselijk gedrag van de patient ligt anders op de loer.
Wat merken patiënten ervan? In hoeverre ervaren zij de zorg anders in vergelijking met 'niet waardegedreven' ziekenhuizen? Deze week kreeg ik een artikel onder ogen waarvan de dataverzameling in 2017 plaats vond. Het verschil tussen toen en nu zit in: alle behandelkeuzemogelijkheden bespreken (ook conservatieve behandeling); meer samen beslissen; meer aandacht voor wat belangrijk is voor de patient (op basis van PROMs uitvragen); meer samenwerking zoeken met andere disciplines op terreinen waar je zelf niet zoveel over weet (kwaliteit van leven is breed). Deels hangt dat met de cultuur binnen een ziekenhuis samen, deels met de samenwerking binnen een vakgroep en het lerend vermogen en deels met de persoon van de zorgverlener.
Hoe is de toegang tot de data geregeld conform AVG regels? Deze vraag komt vanaf 01:30:27 uur aan bod. Het werkbezoek is on demand beschikbaar via het Linnean Initiatief YouTube kanaal of klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=EYNtnwAJwkQ
Is de keuzehulp een medische hulpmiddel met CE markering? Dat lijkt mij wel nu de informatie is toegespitst op de situatie van de patiënt. Deze vraag komt vanaf 51:22 min aan bod. Het werkbezoek is on demand beschikbaar via het Linnean Initiatief YouTube kanaal of klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=EYNtnwAJwkQ
Hoe  de Santeon ziekenhuizen leren van elkaar Een voorbeeld hiervan komt rond 19.50 min aan bod. Het werkbezoek is on demand beschikbaar via het Linnean Initiatief YouTube kanaal of klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=EYNtnwAJwkQ
Op welke manier kunnen andere ziekenhuizen leren en gebruik maken van ervaringen/oplossingen van Santeon?; wat is hiervoor nodig (aan randvoorwaarden, resources, regie)? Deze vraag komt vanaf 01:28:18 uur aan bod. Het werkbezoek is on demand beschikbaar via het Linnean Initiatief YouTube kanaal of klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=EYNtnwAJwkQ
Welke aandoeningen komen in aanmerking voor Samen Beter? Hoe en/of willen jullie nog meer samenwerking aangaan met partijen buiten het ziekenhuis (naast de patientenvereniging)? Het Samen Beter verbeterprogramma's is inmiddels al voor vijftien verschillende aandoeningen aan betere zorg. Lees meer: http://santeon.nl/aandoeningen/
Werken jullie bij alle aandoeningen samen met patientenverenigingen als die er zijn? Op welke manier organiseren jullie dit als er geen patientenvereniging is? Deze vraag komt vanaf 56:13 aan bod. Het werkbezoek is on demand beschikbaar via het Linnean Initiatief YouTube kanaal of klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=EYNtnwAJwkQ
Kunnen jullie een voorbeeld van de scorekaart laten zien? Voor een voorbeeld, zie https://santeon.nl/onze-aanpak/samen-beter/
Ik heb het begin gemist en zou dat stuk graag nog terugkijken, hoe doe ik dat? Het werkbezoek is on demand beschikbaar via het Linnean Initiatief YouTube kanaal of klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=EYNtnwAJwkQ
Zijn er ook kwaliteitsmedewerkers betrokken bij de verbeterteams? Deze vraag komt vanaf 19:25 min aan bod. Het werkbezoek is on demand beschikbaar via het Linnean Initiatief YouTube kanaal of klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=EYNtnwAJwkQ
Wat is nodig voor een verbetercultuur Essentieel voor de verbetercultuur bij Santeon is "vertrouwen". Data worden gedeeld in een intern vertrouwd netwerk. Een voorwaarde hiervoor is dat de verbeterteams in de zkh en op het niveau van Santeon bij elkaar komen. Externe transparantie vindt pas plaats na 1,5 tot 2 jaar. 
Hoe krijg je zorgprofessionals enthousiast? Deze vraag komt vanaf 10:11 min aan bod. Het werkbezoek is on demand beschikbaar via het Linnean Initiatief YouTube kanaal of klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=EYNtnwAJwkQ
Is de route die Santeon volgt generiek inzetbaar in de zorg Ja de route die Santeon volgt is generiek inzetbaar in de zorg. Uniek aan Santeon is dat het Samen Beter programma 7 ziekenhuizen omvat. 
Hoe kunnen uitkomsten (PROM's) het beste ingezet worden in het Samen Beslissen proces in de spreekkamer? Voor een toelichting zie: https://experiment-uitkomstindicatoren.nl/over-het-experiment/scholing/ (figuur onderaan deze webpagina)
Hoe 'samen beslissen' vorm krijgt/ heeft gekregen. Voor meer informatie zie: https://experiment-uitkomstindicatoren.nl/
Is samen beslissen meegenomen als onderdeel om te bepalen welke waarden van belang zijn voor pati√´nten? Binnen het proces van samen beslissen wordt "waarden exploratie" meengenomen vanuit het individuele perspectief. Kijken we naar de huidige opzet van het Samen Beter programma dan is de scorekaart opgesteld gezamenlijk met patienten. Uitgangspunt hiervoor is in de eerste instantie "leren & verbeteren" geweest. Binnen het Experiment wordt gekeken of er aanpassingen in de scorekaart nodig zijn om deze nog beter in te kunnen zetten voor "samen beslissen". 
Op welke manier dragen de uitkomsten van de leercycli bij aan het proces van samen beslissen of gepersonaliseerde zorg? Zorguitkomsten zoals verzameld in de verbetercycli worden beschikbaar gesteld voor patiënten, om patiënten beter in staat te stellen mee te beslissen over behandellocatie en behandelkeuze. 
Patiënten maken het liefst medisch behandelbeslissingen o.b.v. betrouwbare en valide informatie. Met welke tools en oplossingen is dit geborgd voor alle/zoveel mogelijk patiënten, zodat ze weloverwogen een informed / shared decision making proces in kunnen gaan? Binnen het Experiment Uitkomstindicatoren worden voor meerdere keuzemomenten in de zorgpaden borstkanker, CVA en chronisch nierfalen hulpmiddelen ontwikkeld waarmee uitkomstinformatie toepasbaar wordt voor gebruik in de spreekkamer / voor samen beslissen. Voor meer informatie zie: https://experiment-uitkomstindicatoren.nl/
Waar ligt de grens tussen PROMs registratie voor monitoring (zorg op afstand) en registratie voor Samen Beslissen? In het proces van samen beslissen kunnen PROMS zowel op individueel niveau worden toegepast (PROM uitkomsten van de  patient zelf) als op geaggregeerd niveau (middels bijv. een "patients like me" toepassing). Voor monitoring (zorg op afstand) gaat het om PROMs op individueel niveau. 
Welke rol kunnen gedragsdeskundigen zoals psychologen en psychiaters hebben binnen waardegedreven zorg die kennis hebben over psychologische en gedragsmechanismen en voorspellers van PROMS Gedragsdeskundigen (psychologen en psychiaters) zijn daar waar van toepassing onderdeel van de verbeterteams. 
Hoe worden al deze fte's, projecten en ontwikkelingen bekostigd? Keuzes RvB of andere soort financiering ook? Het betreft een combinatie, maar het grootste deel wordt bekostigd door de ziekenhuizen en het Santeon collectief. We geloven dat een lerende, data-gedreven, organisatie die met verandering kan omgaan cruciaal is om in te kunnen spelen op de uitdagingen van de toekomst. Daar investeren we in. Tegelijkertijd zit er een grens aan wat we op die wijze kunnen bekostigen, en zoeken we dus ook naar nieuwe vormen van financiering. Een groot deel van de meerwaarde die we realiseren is maatschappelijke meerwaarde die we nu niet altijd zelf kunnen verzilveren.
Hoe ziet Santeon de rol vd industire bij het realiseren van doelstellingen De rol van de industrie (denk dat hiermee leveranciers worden bedoeld) is groot. Veel van de innovatie vindt daar plaats, en in de toekomst nog meer in partnerships - ook publiek-private. Wel is het nog zoeken nog naar de beste modellen daarvoor. 
Ik heb met belangstelling deelgenomen aan dit Webinar.  Ik heb een vraag uit een totaal andere hoek die invalt op basis van het  Samen beter programma.  Laat ik voorop stellen dat de pati√´nten behandeling voorop staat.

Zou het niet zinvol zijn om als Santeon ziekenhuizen op een zelfde wijze ook een programma opzetten voor privacy en dataveiligheid, gecombineerd met e-learing  (IAM)?

 Mijn ervaring op dit moment is dat iedereen zijn eigen wiel probeer uit te vinden. Innovatie en de goede resultaa
Santeon is een lerend systeem, en we leren van en met elkaar op allerlei vlakken. De waarde voor de patient staat centraal. Ontwikkeling en inzet van elearning modules is onderdeel van onze aanpak om bijv. professionals te trainen, en proberen op die wijze weg te komen van not-invented-here syndroom. We werken via de privacy en security by design principes. 
hoe maakt WGZ onderdeel uit van de why/missie visie /strategisch kader ? VBHC of Waardegedreven Zorg is het leidend principe binnen de Santeon samenwerking en vormt dus het belangrijkste element van onze 'why' / missie / visie. Een en ander is ook na te lezen op onze website www.santeon.nl
Is er ook sprake, op basis van de data, van diversificatie rond interventies binnen de santeon groep? doel erop of de ziekenhuizen onderling, op basis van gegevens, bepalen welke zorg bij welk ziekenhuis plaatsvindt. Denkend aan product leadership. Dit staat wel degelijk op de agenda, maar de praktijk leert dat fysiekek concentratie van zorg (als de vraagsteller dit bedoelt) meestal regionaal plaatsvindt vanwege reisafstanden. De Santeon ziekenhuizen zijn landelijk gespreid en leveren een groot deel van de topreferente zorg in Nederland, en hebben dus allen hun speerpunten en bovenregionale functies.  
Hoe zorgen jullie ervoor dat er in deze drukke Corona-tijd tijd gemaakt wordt voor Samen Beter? We hebben dedicated projectleiders en data analisten. Deels worden deze mensen soms ingezet in covid taken maar door omvang van teams en wat herprioriteren is dat op te vangen. We zijn wel op sommige onderdelen wat vertraagd. Specialisten en verpleegkundigen hebben afhankelijk van aandoening geen tijd of juist meer tijd. we zien ook juist dat men het fijn en leuk vind om even aan niet acute zaken te werken maar aan verbeteren van zorg
borging?Hoe brengen we eenheid in al die verschillende tools waarmee de patiënt wordt geconfronteerd ( wachtwoorden etc.) We begrepen niet goed wat u met deze vraag heeft bedoeld. Kunt u de vraag misschien nader toelichten?
Heeft de centrale aandacht voor waardegedreven zorg ook impact op de inkoop voor de zorg? Worden producten en diensten ook anders ingekocht om bij te dragen aan waardegedreven zorg? Hier kijken we wel naar met de managers inkoop maar tot nu toe nog beperkt concrete opties ingezet
Welke criteria/framework gebruiken ze voor waardegedreven zorginkoop? Welke actie hebben ze genomen om de thema duurzaamheid te integreren in waardegedreven zorg?  Inkoop moet bijdragen aan de patient waarde dus echt kwaliteit toevoegen of goedkoper zijn
Hoe wordt er gekomen tot de keuze van een WGZ traject? We kijken naar ziektelast in NL van aandoening, omvang van aandoening in ziekenhuis qua volume, is er verbeterpotentieel te verwachten, enthousiasme zorgprofessionals en past het in de strategische prioriteiten van de ziekenhuizen
Hoe zit het kostendeel? Daar is niets over vertelt We meten dat in de scorekaart aan de hand van de kosten indicatoren zoals ligduur, OK tijden, IC, medicatie, diagnostiek, poli. We kijken dan naar gebruik dus bv ligdagen per patient maar niet naar de prijs van een ligdag (die kan verschillen uiteraard). Soms gebruiken we een standaard kostprijs (landelijk gemiddelde) om eventuele omvang van kosten beter te kunnen duiden. Bijvoorbeeld MRI en CT zijn verschillend in prijs dus dat kan soms nuttig zijn.
Hoe heeft Santeon het delen en implementeren van elkaars innovaties (zoals bv procesverbeteringen) opgezet. Die worden besproken in de Santeon brede bijeenkomsten waar van elk ziekenhuis een specialist, projectleiders en data analist is. Dan beginnen meestal met ronde wat in ziekenhuis gebeurd is qua verbeteringen en innovaties
Hoe het proces van continue verbetering onderling is geborgd Door de santeonbrede bijeenkomsten wordt voortgang gedeeld per 6 maanden en daarnaast is er in elk ziekenhuis het verbeterteam wat bij elkaar komt. Daar komt  de echte implementatie vanuit en het gesprek lokaal
Hoe implementatie van goede idee√´n het effectiefst kan gebeuren. Ik denk door 1 à 2 ziekenhuizen een idee testen en als het in praktijk werkt dat laten zien en dan kan rest snel leren
Hoe kun je binnen het gunstige klimaat van een samenwerkingsverband als Santeon succesvolle opschaling van initiatieven  optimaliseren? Door nog meer van elkaar over te nemen en te vertrouwen in elkaar. Als een initiatief ergens goed werkt dan kan je je afvragen of je alles weer opnieuw moet bekijken of dat je het het voordeel van de twijfel geeft om het te testen
Welke veranderingen op organisatievlak tov de huidige organisatievorm zijn noodzakelijk om Waardegedreven zorg tot een succes te maken? We zien dat niet perse richting de volledige IPU structuur nodig is. Bijvoorbeeld, multidisciplinaire teams werken ook, maar kennen ook de grenzen van het mandaat. Toch kan je vaak al heel veel verbeteren zonder dat je die grenzen bereikt
Wat zijn de grootste hurdles op de route van droom naar werkelijkheid en hoe hebben jullie die geaddresseerd? Vertrouwen tussen personen en organisaties kost veel tijd om te bouwen en is afhankelijk van personen, de kunst is om vol te blijven houden
Heeft het leren en verbeteren van elkaar ook betrekking op de toepassing van medische technologie? Ja
Hoe kunnen we meer verbinding krijgen binnen het paramedisch functioneren van Santeon... Door bij de aandoeningen waar het relevant is te zien waar en hoe we die expertise erin kunnen brengen
Is men verplicht om de e-learning/scholing te volgen? Nee
welke scholing/ training krijgen specialisten E-learning is beschikbaar, landelijk ontwikkeld
Op de scorekaart worden de kwaliteitsindicatoren onderverdeeld in uitkomst, kosten en proces. Geldt deze driedeling voor alle scorekaarten? En worden de indicatoren echt in samenwerking zelf bedacht of zijn het al bestaande/gevalideerde indicatoren? Ja, voor alle scorekaarten, met daarbij patientselectie, casemix en behandelopties. Ze zijn zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande indicatoren en komen tot stand tussen de 7 ziekenhuizen
Hoe zijn pati√´nten betrokken bij alle verbetertrajecten? Dat verschilt per aandoening: in verbeterteam, focusgroep, interview, patiëntpanel
Versterken rol verpleegkundigen in VBHC, hoe? Grotere rol in verbeterteams creëren en positie versterken dat men zich ook uitspreekt, seperate bijeenkomsten en ook meer aan kijken nu naar verpleegkundige indicatoren.
Is de zorgverzekeraar hier ook bij betrokken? En zo ja hoe? Ja, contracten bij borstkanker gehad, in diverse gesprekken maar ook in co-creatie. Dit in samenwerking vanuit zogverkoop in de ziekenhuizen
Op welke wijze laten we (nu en in de toekomst) zien wat de meerwaarde van onze activiteiten is en hoe kunnen we daar aanvullende afspraken over maken met de zorgverzekeraars? Door niet alleen op KPI te kijken wat kan maar juist ook over welke waarde gecreërd wordt in het continue verbeteren. Daarnaast aparte samenwerkingen opzetten, zie bv bericht met zilveren kruis op 23-2-2021
Wanneer in het proces + in welke mate betrekt Santeon zorgverzekeraars bij haar initiatieven?  Is continu onderwerp van gesprek

 

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen